Povodom spora građana i Javnog stambenog preduzeća oko nezakonito naplaćenih potraživanja, te izjava gradonačelnika Kragujevca i odluke suda, oglasila se saopštenjem za javnost i politička organizacija Nova snaga/Zajedno za Srbiju.

Da se radi o klasičnoj političkoj, a ne pravnoj odluci, potvrđuje i ponašanje gradonačelnika Nikole Dašića, koji je odluku tumačio pre kragujevačkih sudova, jer je istom ,,mahao“ u javnosti proglašavajući pobedu i time vršeći pritisak na sud kome ista još uvek nije dostavljena na razmatranje, navodeći da je VKS svojim shvatanjem sprečio gradski bankrot, premda bi tužiocima bilo isplaćeno po 90.000 dinara na ime troškova po svakom postupku.

Da li je gradski budžet zaista u tolikoj opasnosti?

Imajući u vidu da je gradski budžet za 2021. gofinu 9 milijardi dinara, a da bi na ime sastava svake tužbe tuženi koji su izgubili spor bili obavezani da isplate troškove postupka u iznosu od po svega 6.000 dinara (umesto 90.000 dinara kako to neistinito gradonačelnik navodi), izvodi se zaključak da bi sa 36 miliona dinara, odnosno svega 0,4% već obezbeđenog gradskog budžeta izvršila isplata duga u celosti. Ukoliko se uzmu u obzir svi gradski prihodi u vidu poskupelih taksi, poreza, cene usluga, prometa nepokretnosti… ovaj iznos se dodatno minimalizuje. Na drugoj strani, građani koji su dobili spor su u opasnosti da JSP koji je uzimao nezakonitu naknadu šest godina unazad, a vratio istu za samo tri godine unazad, uplate troškove na ime sastava odgovora na tužbu u iznosu od 6.000,00 dinara isastava žalbe u iznosu od 12.000,00 dinara, što predstavlja polovinu njihove prosečne zarade. Izvodi se zaključak da neprimerenim izjavama gradonačelnik obmanjuje javnost i tako krivicu svaljuje na oštećene građane i njihove advokate, dok stvarno odgovorni i dalje bivstvuju na njihovim funkcijama. A zašto i ne bi… omogućili su potkradanje građana a zatim i zaradu na tome!

Ukoliko se grad ne boji bankrota, zašto je onda nerazumna sudska odluka mogući epilog? U međuvremenu su gradski organi na čelu sa gradonačelnikom pozvali na progon advokata koji su zastuapli veliki broj građana, da bi se nakon otvorenog medijskog rata, borba spustila i na ličnu relaciju. Pod velom sujete i bahatosti alarmirani su i dodatni politički faktori, a stvar će nažalost pući po kragujevačkim sudovima i naravno, u slučaju njihove podložnosti spoljašnjim uticajima, po građanima.

Ima li u shvatanju VKS pravnog rezona?

Svoje shvatanje VKS dovodi u vezu sa članom 156. Zakona o parničnom postupku koji propisuje da će tužilac da naknadi tuženom troškove ako tuženi nije dao povod za tužbu i priznao je tužbeni zahtev. Tuženi jeste priznao tužbeni zahtev, ali je svakako dao povod za tužbu jer je svojim protivpravnim postupanjem tužioce oštetio, što je i sam javno priznao. Povod za spor je šteta koju je tužilac želeo da sudski ostvari, jer je izgubio svako poverenje u javno preduzeće nakon neprijatnog saznanja, pa je tako imao nepoverenje u unapred pripremljen sporazum od strane dužnika. U javnom pozivu na koji se VKS poziva ne stoje ni minimalni podaci o sadržini sporazuma koji se zaključuju, pa isti nikako nije mogao da bude tretiran jednakim ostvarenjem prava kao u sudskom sporu. Ne postoji nijedna zakonska odredba po kojoj bi poverilac morao da vodi računa o javnom pozivu dužnika, niti da se istom odazove, a da bi JSP Kragujevac zaista predupredilo sudske sporove moglo je da dugovanje u potpunosti isplati korisnicima bez bilo kakvog javnog poziva, premda ima evidenciju o stanju duga za svakog potrošača.
Ispostavilo se da su vansudski sporazumi zaista nepovoljniji za oštećene korisnike od sudskih presuda.

Ukoliko je jasno da su sporazumi koji bi bili zaključeni vansudskim putem pravno nepovoljniji za korisniike od sudskih presuda, postavlja se pitanje kako je Vrhovni sud shvatio da su vansudski postupci jednaka zaštita kao i sudski postupci? Ili VKS navedene činjenice nije imao pred sobom kada je izneo svoje shvatanje, jer mu je Osnovni sud u svom zahtevu prećutao iste ili VKS namerno ne primećuje navedene činjenice kako bi pomogao javnom preduzeću? Bilo koja od mogućih opcija je pogubna po ugled Vrhovnog kasacionog suda, a samim tim i po niže sudove koji bi, u slučaju slabog imuniteta, mogli da se zaraze ovim malicioznim virusom i tako totalno uruše već poljuljano poverenje u sudstvo.
Postupanje Vrhovnog kasacionog suda svojevrstan je presedan u srpskom pravosuđu, jer nikada vansudska mogućnost rešavanja spora nije mogala da obesmisli Ustavom zagrantovano pravo na pristup sudu! U svakom obligacionopravnom sistemu mogućnost mirnog rešavanja spora, sa ili bez javnog poziva, je sveprisutna i predstavlja slobodu izbora fizičkih ili pravnih lica. Ovo je možda presudan trenutak srpskog pravosuđa i njegov poslednji jecaj, jer se u slučaju uvažavanja nedorečenog shvatanja VKS, građanima šalje jasna poruka – da ne očekuju zaštitu od suda u sporovima protiv države i državnih organa, kao i preduzeća čiji su osnivači!

Povodom shvatanja VKS oglasio se i zaštitinik građana Vesna Stojadinović koja je javnosti objasnila sav besmisao istog i dodala da shvatanje tog suda nije obavezujućeg karaktera, i indirektno sugerisala nižim sudovima da isprave katastrofalnu grešku najvišeg sudskog organa. Ovo je potpuno tačno, jer će meritorne odluke da donose isključivo Osnovni i Viši sud u Kragujevcu i tako preuzeti isključivu odgovornost za mogući sunovrat.

Novonastala situacija je ozbiljno uzdrmala celu lokalnu javnost i narušila pravnu sigurnost svih građana, a pod očiglednim uticajem političkih faktora vodi ka tome da nezavisnost sudstva u Republici Srbiji postane samo drevna bajka.

Kako su sudije Osnovnog suda u Kragujevcu u najvećem broju slučajeva već donosile odluke kojima su obavezivale tužene da snose troškove postupka, jasno su izrazili svoje mišljenje o predmetnoj situaciji. Međutim, o njihovom znanju će konačnu ovenu doneti Viši sud u Kragujevcu koji još uvek nije uspeo da nađe jednoglasno rešenje, predma su sednice koje je sazivala predsednica Vesna Milovanović počinjale i završavale se na krajnje nedemokratski način. Da li će niži sud, u ovom slučaju Viši sud u Kragujevcu, slepo slediti suludo shvatanje VKS ili nezavisnim postupanjem vratiti izgubljeno poverenje građana, ostaje da se vidi u narednom periodu.